Menu Close

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti (mėn. DU pastovioji dalis – 3208,02 eur ir kintamoji dalis – 20 proc. nuo mėn. DU pastoviosios dalies dydžio)

Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras.
Buveinės adresas – Krantinės g. 30, LT-40117 Kupiškis.
Įmonės kodas – 164831720.

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigybė yra priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
 2. Turėti sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 3. Turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamo darbo patirtį.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
 2. Išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą.
 3. Žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra.
 4. Gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
 5. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.
 6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 7. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

 

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt. ), savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires,
 4. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą.
 6. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms formą.
 7. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
 8. Kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“, dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2022 m. spalio 11 d. įskaitytinai.

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pareigybės aprašymas – (vtd.lt)
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613) 30368 arba el. paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt .

Skip to content