Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Gerb. Pacientai,

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Mūsų įstaigos kolektyvas pasižymi atsakingu požiūriu į darbą, kurį atlieka taikydami ne tik profesines žinias, bet ir vadovaudamiesi vertybėmis iš kurių svarbiausios: atjauta, pagarba pacientams ir kolegoms, sąžiningumas, etiškas elgesys bei atidumas,  dėmesys pacientams.

Mes prisijungiame prie valstybės iniciatyvos prieš neoficialius mokėjimus ir kreipiamės į Jus prašydami neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant pranešti pasitikėjimo telefonu –

Justas Greviškis, tel. Nr. 8 616 87023, el. paštu pranesk@kupiskiopaspc.lt arba kreiptis į įstaigos administraciją tel. Nr. 8 459 51361.

Geriausia dovana medikui yra Jūsų padėka ir pagerėjusi sveikata.

APIE KORUPCIJĄ GALIMA PRANEŠTI ŠIAIS BŪDAIS:

• tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A;

• palikti pranešimą STT svetainėje ( www.stt.lt ) pasirinkus nuorodą „Praneškite apie korupciją/ Palikite pranešimą čia“ ;

• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 526) 63333 (taip pat ir poilsio dienomis);

• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Taip pat apie galimą korupcijos atvejį (-us) VšĮ Kupiškio raj. Savivaldybės PASPC galite pranešti Sveikatos apsaugos ministerijai:

• raštu: Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, Vilniaus g. 33;

• sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu (8 800) 66004;

• sveikatos apsaugos priimamojo telefono numeriais Vilniuje: (8 526) 04708, (8 526) 61411, (8 521) 93309, (8 520) 53373, (8 521) 93315, (8 526) 61495, (8 520) 53375;

• elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt;  ministerija@sam.lt.

Baudžiamasis persekiojimas dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą viešojoje įstaigoje Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centre teikimo tvarkos aprašas 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2020-2023 METAMS

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Įvykdymo laikas Atsakingas asmuo
1. Įstaigos interneto svetainėje paskelbti Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo planą 2020-2023 metams 2020 m. liepa-rugpjūtis Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
2. Įstaigos interneto svetainėje ar (ir) informaciniuose stenduose skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, taip pat kitą informaciją korupcijos prevencijos tema. Sveikatos apsaugos ministerijos „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo galima anonimiškai pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas. Nuolat Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
3. Deklaruoti privačius interesus Per 30 d. nuo nurodytų pareigų ėjimo pradžios; per 30 d.nuo duomenų pasikeitimo Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
4. Supažindinti darbuotojus su Korupcijos prevencijos programa ir jos vykdymo planu Kartą metuose Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
5. Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir spręsti dėl Programos priemonių plano papildymo (pakeitimo) Nuolat Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
6. Įstaigos interneto svetainėje skelbti informaciją apie įstaigos darbuotojus, kurie pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, bei apie atvejus, kai įstaigoje dirbantis asmuo pažeidė LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymų nuostatas. Per 10 dienų nuo informacijos apie darbuotojams pareikštus įtarimus padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas patvirtinimo Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
7. Siųsti už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą asmenį (-is), kitus darbuotojus į seminarus, mokymus, susitikimus korupcijos prevencijos klausimais. Esant poreikiui Įstaigos vadovas
8. Ant visų įstaigos kabinetų durų, kur vykdoma medicininė veika, užklijuoti lipdukus antikorupcine tema Nuolat Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
9. Piliečiams sudaryti sąlygas pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus telefonu arba elektroniniu paštu atvirai arba anonimiškai Nuolat Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
10. Gavus pranešimą – skundą ar išaiškėjus galimai korupcinei veikai, apie tai informuoti įstaigos direktorių ir STT Gavus informaciją Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
11. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais. Priimant į darbą bei esant poreikiui, minimaliai 1-2 kartus per metus Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
12. Tikrinti ir nuolat atnaujinti informaciją skelbiamą įstaigos interneto svetainėje ir informacijos skelbimo vietose. Nuolat Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
13. Viešuosius pirkimus vykdyti per Centinę perkančiąją organizaciją (CPO) Nuolat Įstaigos vadovo paskirti asmenys
14. Įstaigos informacijos skelbimo vietose bei internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie įstaigos teikiamas paslaugas, apie mokamas paslaugas ir jų teikimo tvarką. Nuolat Įstaigos vadovo paskirti atsakingi asmenys
15. Įstaigos interneto svetainėje patalpinti vadovo kreipimąsi dėl neformalių mokėjimų ir kur turi kreiptis piliečiai, susidūrę su korupcinio pobūdžio veika. Nuolat Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
16. Įstaigos internetiniame puslapyje skelbti ataskaitas apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą Kas 0,5 metų Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo
17. Parengti informacines skrajutes, kuriose būtų pabrėžiama gyventojo teisė į valstybės laiduojamą medicinos ir socialinę pagalbą, atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikaltimus. Platinti periodiškai Ūkio reikalų tvarkytojas (-a)
18. Įstaiga, periodiškai vieną kartą per metus, pasibaigus III-čiam ketvirčiui, įstaigos informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis, pateikia atsakingoms institucijoms. III ketvirtis Įstaigos vadovo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

 PREVENCIJOS PROGRAMA

2020 – 2023 METAMS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją įstaigoje.
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą.
 3. Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija –  bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatyto elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 1. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
 2. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas).

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Svarbiausias programos tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Įstaigoje, pašalinti lokalių teisės aktų, procedūrų spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę Įstaigos bei jos darbuotojų veiklą.
 2. Programos uždaviniai:
  • mažinti korupcijos tikimybę;
  • nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
  • esant korupcijos tikimybei, imtis priemonių sumažinti šią korupcijos pasireiškimo tikimybę;
  • analizuoti ir tobulinti teisinę bazę, skiriant ypatingą dėmesį lokaliems teisės aktams, reglamentuojantiems kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymą, sprendimų priėmimo tvarką bei atsakomybę;
  • vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos priemonių įgyvendinimą bei kontrolę;
  • ugdyti antikorupcinį sąmoningumą įstaigoje, kurti antikorupcinę kultūrą;
  • skelbti Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planus Įstaigos interneto svetainėje;
  • supažindinti Įstaigos darbuotojus su Programa, organizuoti darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais;
  • skelbti Įstaigos informaciniuose stenduose informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;
  • kas trejus metus sudaryti Programos įgyvendinimo priemonių planą, kuriame būtų nustatytos programos įgyvendinimo priemonės, tikslas, įvykdymo laikas ir atsakingi vykdytojai;
  • didinti Įstaigos darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę;
  • skatinti darbuotojus pranešti vadovybei savo įtarimus dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos personalo veikos;
  • nagrinėti skundus susijusius su korupcinio pobūdžio veika;
  • Įstaigos informacijos skelbimo vietose ir interneto svetainėje skelbti informaciją apie privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas ir mokamas paslaugas, bei jų teikimo tvarką;
  • Tikrinti ir nuolat atnaujinti informaciją skelbiamą Įstaigos interneto svetainėje, informacijos skelbimo vietose;
  • Vieną kartą per metus, pasibaigus III ketvirčiui, teikti informaciją apie korupcinių priemonių įgyvendinimą, jų veiksmingumą.

INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ, KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 1. Siekiant veiksmingai ištirti korupcinius teisės pažeidimus, bus vykdomos šios veikos:
  • Sudaryti sąlygas Įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti Įstaigos atsakingam asmeniui už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę savo įtarimus dėl galimos Įstaigoje darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;
  • Tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos; išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl Įstaigoje darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti tyrimus pagal savo kompetenciją; kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.);
  • Išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nedelsiant informuoti Įstaigos direktorių ir korupcijos prevencijos priežiūros ir kontrolės darbuotoją.
  • Priemonės, susijusios su informavimu apie galimą korupcinę veiką bei korupcinių teisės pažeidimų tyrimu, jų vykdymo terminai nurodyti programos priede programos įgyvendinimo priemonių plane.

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Programa siekiama tokių rezultatų:
  • Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
  • Padidinti nepakantumą korupcijai;
  • Pagerinti korupcijos prevencijos Įstaigoje organizavimą;
  • Didinti visuomenės pasitikėjimą Įstaiga;
 2. Korupcijos prevencijos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė Įstaigoje turi būti vertinami pagal šiuos rodiklius :
  • įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;
  • programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimą nustatytais terminais;
  • ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių.

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSAKOMYBĖ

 1. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromos programos priemonių planas 2020 -2023 metams, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2. Korupcijos prevencijos Įstaigoje programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas Įstaigos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo Įstaigoje sritis ir šios programos įgyvendinimą.
 3. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą atsako Įstaigos direktorius.
 4. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatytas kliūtis ir problemas, kylančias įgyvendinant Programą:
  • Įstaiga privalo reguliariai vykdyti Programos priemonių įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą;
  • Įstaiga, atsižvelgdama į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonių įgyvendinimui, teikia motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis ar racionalesnėmis, detalizuodama jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
  • Specialiųjų tyrimų tarnybos prašymu Įstaiga privalo pateikti Nacionalinės kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo stebėsenai būtiną, informaciją.

 

Skip to content